Politika kvality | Etický kodex

POLITIKA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY A ENVIRONMENTU

Společnost LOGIK s.r.o. jako dodavatel v oblasti polygrafické výroby si uvědomuje, že dodržování zásad sociální odpovědnosti, etických zásad podnikání, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí je trvalou součástí každodenních činností a proto ve vztahu ke své činnosti, rozšíření portfolia zákazníků, udržení spokojenosti stálých zákazníků, posílení pozice na trhu a uplatnění požadavků standardů ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 se zavazuje k plnění této politiky systému řízení:

  • Kvalitní produkty a služby jsou základem našeho podnikání. Nabízíme komplexní služby, které se snažíme stále rozšiřovat a zkvalitňovat. Zajistíme výrobu produktů v té nejvyšší kvalitě od návrhu až po finalizaci. Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí.
  • Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem kvality našich výrobků a poskytovaných služeb. Proto naše společnost nejen udržuje, ale neustále zvyšuje odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.
  • Klademe důraz na kvalitu a původ vstupních surovin a tím chráníme životní prostředí. Používáme přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby. Snažíme se maximálně snižovat negativní dopady polygrafické výroby na kvalitu životního prostředí řádným tříděním vznikajících odpadů, přednostním předáním odpadů k dalšímu využití.
  • Plníme legislativní požadavky. Specializovaní pracovníci neustále udržují a aktualizují legislativní registr, přičemž vyhodnocují povinnosti vyplývající pro naší společnost z právních předpisů či jiných požadavků. Dodržujeme zásady etického podnikání bez úplatků, korupce, podvodů či jiných nekalých podnikatelských a obchodních praktik. Dodržujeme zásady transparentního podnikání, zachováváme důvěrnost informací.
  • Snažíme se zajistit ty nejlepší pracovní podmínky. Neustále analyzujeme a vyhodnocujeme environmentální a etické aspekty vyplývající z naší činnosti a rizika v oblasti bezpečnosti práce. Tímto předcházíme případným haváriím, poruchám a pracovním úrazům. Posilujeme vědomí zaměstnanců o důležitosti dodržování zásad etického kodexu, etického podnikání, ochrany vlastního zdraví a zdraví svých kolegů, životního prostředí, klademe důraz na osobní odpovědnost za prosazování a dodržování etického kodexu, etického podnikání, právních a jiných předpisů při práci.
  • Máme otevřený přístup a dělíme se o naše poznatky. Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci společnosti, tak se zákazníky, dodavateli i dalšími stranami. Nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a požadavky plníme rychle. Pravdivě informujeme veřejnost a všechny zainteresované strany o výsledcích a dopadech činností a cílech v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme vzájemnou výměnu informací.
  • Zavedli jsme a udržujeme požadavky spotřebitelských řetězců a zavázali jsme se plnit závazky v souladu s Policy for the Association of Organizations with FSC® (FSC-POL-01-004) a s mezinárodním standardem PEFC ST 2002:2013.
  • Závazek vedení společnosti k trvalému zlepšování efektivnosti integrovaného systému řízení. Vyhlášená POLITIKA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY A ENVIRONMENTU je vedením schválena a podporována. Pro její naplnění se vedení zavazuje tuto politiku dodržovat a její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců i obchodních partnerů.

Tomáš Říha

jednatel společnosti

V Praze dne: 2. května 2019